• A-
  • A
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A

Aktualności

02-04-21
Odpowiedzi na pytania po spotkaniu z mieszkańcami

W związku z przeprowadzonym w dniu 24 marca spotkaniem informacyjnym dot. planowanych działań przy realizacji kolego zakresu inwestycji Projektu Centrum publikujemy odpowiedzi na pytania, które zostały zadane przez mieszkańców. Poniżej tekstu znajdą Państwo prezentację przygotowaną na spotkanie z mieszkańcami.


Czy projekt uwzględnia miejsca postojowe dla rozładunku po obu stronach ul. Św. Marcin? Jeśli nie, to czy towar dla podmiotów działających po stronie Kina Muza będą mieli pierwszeństwo przejścia na 2 stronę ulicy przed tramwajem i samochodami?
Projekt zakłada dwa miejsca postojowe dla dostaw po południowej stronie ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Ratajczaka do ul. Piekary, obsługujące lokale użytkowe po obu stronach ulicy. Warto nadmienić, iż w efekcie prac omawiany odcinek ul. Św. Marcin znajdzie się w obrębie strefy zamieszkania, co oznacza uprzywilejowaną pozycję pieszego nad ruchem tramwajowym i samochodowym.
Czy godziny dostaw dla lokali handlowo – usługowych na obszarze objętym remontem są stałe?
Tak, z uwagi na konieczność zapewnienia maksymalnej przepustowości terenu placu budowy godziny dostaw zostały ujęte w stały harmonogram: 7.00 - 9.00 oraz 14.30 - 17.00.
Czy nawierzchnia jest zgodna z Katalogiem?
Na ul. Św. Marcin nawierzchnia jezdni, torowiska, chodnika i kontrapasa rowerowego będzie nawiązywała wzorem do odnowionego wcześniej odcinka ulicy, ale zostanie wykonana z kostki kamiennej z granitu strzelińskiego. Na południowej części chodnika, od ul. Piekary do kościoła pod wezwaniem św. Marcina, będzie nawiązywała do układu nawierzchni przed kościołem. Wykonana zostanie z kostki bazaltowej i płyt granitowych. Nawierzchnia naturalna jest bardziej trwała i szlachetna w wyglądzie oraz dużo łatwiejsza do czyszczenia. Ze zdemontowanych wcześniej i zmagazynowanych starych bloków kamiennych odbudowane zostaną schody przy kościele pod wezwaniem św. Marcina. Nawierzchnia jezdni, torowiska, chodnika i kontrapasa rowerowego Al. Marcinkowskiego od ul. Św. Marcin do Podgórnej - podobnie jak na przebudowywanym odcinku ul. Św. Marcin - wykonana zostanie z naturalnego kamienia.
Czy nowe przystanki w Al. Marcinkowskiego pozwolą na obsługę tramwaju o długości 45 metrów?
Krawędzie peronowe, które powstaną na obu przystankach przy Al. Marcinkowskiego będą miały długość 43 metrów. Jest to maksymalny rozmiar jaki udało się uzyskać przy uwzględnieniu sąsiadujących łuków o niewielkich promieniach. Jednakże wprowadzone rozwiązanie techniczne pozwoli na obsługę tramwajów o długości 45 metrów, ponieważ wszystkie drzwi takiego wagonu będą mieściły się przy krawędzi peronu podczas postoju na przystanku.
Czy będzie możliwy dojazd oraz dojście do lokali handlowo – usługowych usytuowanych na remontowanym odcinku Al. Marcinkowskiego? Czy jest planowana wymiana chodnika od strony Hotelu Rzymskiego? Jeśli tak - czy będzie zapewniony dostęp do lokali?
Utrzymanie ruchu po stronie Hotelu Rzymskiego w pierwszej fazie remontu będzie możliwe. W późniejszym terminie z uwagi na planowane rozpoczęcie w tym miejscu zasadniczych prac budowlanych możliwość swobodnego przejazdu zostanie ograniczona. Lokale handlowo – usługowe usytuowane w obrębie remontowanego zakresu, w tym te na południowym odcinku Plac Wolności – Galeria MM (od strony banku NBP) będą mogły być obsługiwane przez dostawców w ściśle określonych godzinach, a w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem budowy reprezentującym Generalnego Wykonawcę. Natomiast dojście do posesji, poza wyjątkowymi sytuacjami zostanie utrzymane przez cały okres realizacji inwestycji.
Kiedy planowane jest zakończenie prac tego zakresu inwestycji projektu Program Centrum?
Według harmonogramu zaplanowane prace remontowe realizowanego odcinka mają zakończyć się w trzecim kwartale 2022 roku.
Czy ulica będzie otwierana etapami czy otwarcie całego etapu drugiego nastąpi w jednym terminie?
Harmonogram inwestycji zakłada wcześniejsze oddanie do użytku torowiska tramwajowego. Cała inwestycja zakończy się na przełomie III i IV kwartału 2022r.
Czy na czas remontu przewidziane są obniżki czynszów dla lokali miejskich usytuowanych w obrębie inwestycji?
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, w związku z utrudnieniami w prowadzeniu działalności, spowodowanymi kontynuacją modernizacji ulicyŚw. Marcin, zastosuje rekompensaty w naliczeniach czynszu dla najemców zajmujących lokale użytkowe na terenie objętym pracami budowlanymi. Podobnie było podczas wcześniejszej przebudowy tej ulicy.
Spółka ZKZL zastosuje obniżkę czynszu dla lokali znajdujących się bezpośrednio w obszarze inwestycji w wysokościach:
• w przypadku remontu ulicy, przy której znajduje się przedmiot najmu - 50% czynszu za cały okres występowania utrudnień (obszar: ulica Św. Marcin pomiędzy ulicą Ratajczaka i aleją Marcinkowskiego oraz aleja Marcinkowskiego od ulicy Św. Marcin do Placu Wolności)
• w przypadku ulic sąsiadujących - 25% czynszu za cały okres występowania utrudnień (obszar: ulica Św. Marcin od alei Marcinkowskiego do Placu Wiosny Ludów, ulica Szymańskiego, ulica Piekary, ulica Paderewskiego, aleja Marcinkowskiego od ulicy Paderewskiego do ulicy Solnej, plac Wiosny Ludów od ulicy Paderewskiego do ulicy 3-go Maja oraz ul. Ratajczaka od ulicy 27 Grudnia do ulicy Taczaka).
Ponadto w przypadku lokali, do których w trakcie remontu dostęp stanie się niemożliwy, co utrudni prowadzenie działalności, została podjęta decyzja o uiszczaniu przez tychże Najemców wyłącznie comiesięcznej tzw. opłaty rezerwacyjnej w wysokości kosztów stałych, jakie spółka ZKZL ponosi na utrzymanie najmowanego lokalu.
Dlaczego strefa zamieszkania nie obejmuje części do granicy inwestycji (do muzeum)?

Zasięg strefy zamieszkania w projekcie Centrum wynika z szczegółowych analiz całego układu drogowego w rejonie inwestycji – ulic objętych projektem oraz ulic do nich przyległych. W wyniku tych analiz dostosowano zasięg strefy zamieszkania do charakteru danej przestrzeni oraz roli jaką dana ulica pełni w układzie komunikacyjnym śródmieścia.

Z uwagi na fakt, że część al. Marcinkowskiego objęta inwestycją Programu Centrum (od. ul. Podgórnej do ul. Paderewskiego) jest łącznikiem pomiędzy ul. Podgórną i dalszą częścią al. Marcinkowskiego w kierunku ul. Solnej tworząc z tymi ulicami funkcjonalną całość, to ze względów bezpieczeństwa oraz czytelności całego układu ulic w centrum organizacja ruchu na tym fragmencie została dostosowana do ulic sąsiednich, na których obowiązuje strefa tempo 30.
Czy przesadzone drzewa z Al. Marcinkowskiego wrócą z Parku Rataje czy zasadzone zostaną nowe tej samej wielkości?
Po przebudowie na Al. Marcinkowskiego nasadzonych zostanie 36 dębów kolumnowych, które stworzą nową perspektywę widokową na gmach Muzeum Narodowego i ul. Paderewskiego. Ich docelowa wielkość nawiązywać będzie do dębów rosnących w al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. 23 Lutego. Ponadto na przebudowanym obszarze pojawią się także m.in. cisy, berberysy i irgi oraz rośliny kwitnące: ziemowity i krokusy. Przed muzeum założony zostanie kwietnik. Z kolei na przebudowanym odcinku ul. Św. Marcin, gdzie dotychczas nie było żadnej zieleni, stanie 10 donic z kwitnącymi roślinami - świdośliwą lamarcką oraz barwinkiem pospolitym.
Czy jest przewidziana w likwidacja punktów handlowych i gastronomicznych w obszarze prowadzonych prac?
Nawiązując częściowo do poprzedniego pytania, przez cały okres trwania prac Generalny Wykonawca powinien zapewnić możliwość dojścia do wszystkich posesji dla mieszkańców i klientów lokali usługowo – gastronomicznych (poza wyjątkowymi, krótkotrwałymi sytuacjami). Remont nie wpłynie zatem bezpośrednio na konieczność zamykania czy likwidacji lokali ze względu na brak możliwości bezpośredniego do nich dojścia. Taka możliwość zostanie utrzymana. Należy jednak liczyć się z czasowymi ograniczeniami, utrudnieniami bądź koniecznością wytyczania dojść alternatywnych.
W jakich dniach planowane jest wyłączenie wody i prądu (w szczególności w zakresie al.Marcinkowskiego 16)?
Wszelkie wyłączenia instalacji gazowych, elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych będą dokonywane po uprzednim wystosowaniu odpowiedniego komunikatu, skierowanego do najemców, właścicieli w tym mieszkańców czy przedsiębiorców z danego budynku lub ciągu budynków z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.
W jaki sposób będą powiadamiani mieszkańcy o planowanych wyłączeniach, czy wykonawca powiadomi administratorów posesji emailowo/ za pomocą ulotek/ ogłoszeń czy tylko "puści" wiadomość na swojej stronie www? To bardzo ważne dla mieszkańców.
Wszelkie wyłączenia instalacji gazowych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych będą dokonywane po uprzednim wystosowaniu odpowiedniego komunikatu, skierowanego do najemców, właścicieli w tym mieszkańców czy przedsiębiorców z danego budynku lub ciągu budynków z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem. Informacja będzie przekazywana w formie plakatu, a także drogą elektroniczną poprzez stronę www.projektcentrum.pl  (zakładka komunikaty). W przypadku uruchomienia dedykowanego „newslettera”, każdorazowa informacja będzie dystrybuowana drogą mailową do skrzynek elektroniczne zapisanych subskrybentów.
Czy prace będą trwały również w soboty i niedziele?
Plan prowadzonych robót przewiduje wykonywanie prac również w soboty do godziny 14.00. W niedzielę nie przewiduje się prowadzenia robót.
Na kiedy są przewidziane największe utrudnienia na ul. Św. Marcin dla odcinka od ul. Ratajczaka do Galerii MM?
Utrudnienia na tym fragmencie ul. Św. Marcin będą odczuwalne przez prawie cały okres trwania zasadniczych prac budowlanych, a więc od 10 kwietnia do trzeciego kwartału 2022 roku a ich stopień uciążliwości będzie ściśle związany z przemieszczaniem się prowadzonego frontu robót.
Jaki jest bilans miejsc parkingowych?
Do czasu rozpoczęcia prac na remontowanym obszarze znajdowało się 29 miejsc parkingowych. Po oddaniu do użytku wskazanego odcinka dostępnych będzie 14 miejsc parkingowych z uwzględnieniem miejsc dla osób z niepełnosprawnościami oraz dwóch miejsc dla dostaw na ul. Św. Marcin.
Czy wymiana infrastruktury podziemnej obejmie w przyszłości cały odcinek Al. Marcinkowskiego?
Projekt inwestycji Program Centrum zakłada wymianę instalacji podziemnych oraz przyłączy na odcinku Al. Marcinkowskiego od ul. Św. Marcin do ul. Paderewskiego.
Chwilowo prawie cały ruch samochodowy przerzucił się na północną stronę placu Wolności , czy planowane jest uspokojenie ruchu na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiego pl. Wolności, jest to najbardziej niebezpieczne skrzyżowanie w okolicy. Może wyniesione przejście byłoby rozwiązaniem?
Wskazany obszar wykracza poza realizowany zakres projektu.
W jaki sposób dojechać samochodem z ulicy Strzeleckiej do ulicy Ratajczaka w trakcie remontu?
Proponowana trasa to dojazd ul. Strzelecką do ul. Krysiewicza, a następnie skręt w ul. Ogrodową, którą dojedziemy do ul. Ratajczaka. Cały schemat objazdów dostępny w załączonej prezentacji.
W odniesieniu do projektu elementów małej architektury: czy zostanie on poddany konsultacjom z przedsiębiorcami? Przedstawiony rysunek zakłada, że bezpośrednio przed punktami gastronomicznymi znajdą się miejsca dla dostaw lub ławki. Co z miejscem na ekspozycję ogródków gastronomicznych? Czy osoba projektująca brała je w ogóle pod uwagę?
Zapewnienie możliwości wystawienia ogródków gastronomicznych jest jednym z kluczowych założeń realizowanego projektu Program Centrum. Na większości nowo zaprojektowanej przestrzeni szerokość chodnika pozwoli na montaż ogródka bezpośrednio przy lokalu przy zachowaniu określonych standardów Zarządu Dróg Miejskich. Każdy przedsiębiorca zainteresowany wystawieniem ogródka gastronomicznego będzie mógł wystąpić z indywidulanym wnioskiem do ZDM. W przypadku usadowionych w przestrzeni planowanej pod ogródek elementów małej architektury, odbędzie się wizja w terenie w celu określenia możliwości dokonania tymczasowych zmian (przesunięcie ławki lub kwietnika).
Czy ZDM/estrada poznańska planuje zapewnić alternatywę dla ekspozycji ogródków gastronomicznych (np. ogródki satelitarne) dla punktów gastronomicznych, które działają w rejonie placu budowy?
Miasto, na wniosek kilku przedstawicieli branży gastronomicznej rozważa możliwość umiejscowienia ogródków alternatywnych na zrealizowanym odcinku ul. Św. Marcin bezpośrednio przy ul. Ratajczaka.
W jaki sposób planowane są roboty w rejonie kościoła z punktu widzenia zabezpieczenia nadzoru archeologicznego czy wykonawca ma świadomość, że w rejonie kościoła znajdują się z duża dozą prawdopodobieństwa zabytki oraz szczątki ludzkie. Kiedy można spodziewać rozpoczęcia się robót w tym rejonie.
Całość inwestycji realizowanej w ramach projektu Program Centrum objęta jest pełnym nadzorem archeologicznym, który sprawuje Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
Dlaczego nie można zdecydować się na zielone torowisko na placu Wolności? Obecnie powierzchnia ul. Św. Marcin po remoncie jest zabetonowanym polem, co jest niekorzystne dla retencji wód i nagrzewania się centrum.
Głównym założeniem realizacji inwestycji projektu Program Centrum jest poprawa jakości przestrzeni publicznej śródmieścia i infrastruktury technicznej, w ramach prowadzonych przez miasto działań rewitalizacyjnych, a także podniesienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie udziału ruchu pieszych i rowerzystów. W efekcie prac na wskazanym terenie zostanie wprowadzona strefa zamieszkania, czyli przestrzeń publiczna łączącą funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców, a ruch odbywać się będzie z maksymalną prędkością 30 km/h. Przy wskazanych powyżej funkcjach przestrzennych zielone torowisko stanowiłoby pewną barierę rozdzielającą przestrzeń placu, ulicy oraz chodnika. Warto natomiast nadmienić, iż w ramach realizowanego projektu wprowadzona zostanie zarówno zieleń niska (kwietniki) a tam, gdzie to umożliwia infrastruktura podziemna, także zieleń wysoka w postaci drzew.
Czy prezentowane projekty będą również dostępne na stronie Projektu Centrum?
Tak, materiał zaprezentowany w trakcie spotkania zostanie zamieszczony na stronie www.projektcentrum.pl .
Czy wykonawca mógłby ustalić wywóz odpadów z firmą obsługującą, tak by odbywał się sprawnie i terminowo?
Tak, rekomendujemy bezpośredni kontakt z kierownikiem budowy Generalnego Wykonawcy (Grzegorz Prajwowski – tel. 884 092 738) lub z przedstawicielem Miasta odpowiedzialnym za kontakty z mieszkańcami (Piotr Izydorski – tel. 785 512 224) w celu ustalenia terminu oraz sposobu wywozu nieczystości z nieruchomości do których dojazd odbywał się będzie przez teren budowy.
Obecne nowe słupy trakcyjne/latarnie które są na nowym odcinku ul. Św. Marcin dają bardzo mało światła, czy nie lepiej zachować latarnie dające dużo światła np. takie jakie są na Al. Marcinkowskiego plus słupy trakcyjne?
Rodzaj i charakter zaprojektowanych latarni spełnia wszelkie w zakresie natężenia oraz rodzaju emitowanego światła.
Czy oświetlenie eksponujące instalację artystyczną Heinza Macka znajdującą się przed budynkiem muzeum Narodowego zostanie utrzymane?
Tak, instalacja artystyczna będzie nadal oświetlona.
Czy projekt zakłada powstanie wybiegu dla psów?
Projekt nie zakłada budowy wybiegu dla psów.
Czy remont elewacji siedziby Muzeum Narodowego będzie również częścią projektu Program Centrum?
Zakres inwestycji nie obejmuje prac remontowych elewacji kamienic lub innych budynków użyteczności publicznej w obrębie projektu. Wszelkie tego typu przedsięwzięcia stanowią niezależną inicjatywę właścicieli i zarządców w/w budynków.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z inwestycją zapraszamy serdecznie do kontaktu poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie:785 512 224.

pdfSpotkanie_informacyjne_zakres_2.2_ostateczne.pdf6.54 MB

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W związku z faktem, że od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych (RODO), informujemy, że korzystając z serwisu Projekt Centrum - www.projektcentrum.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli chcesz wyłączyć opcję gromadzenia plików cookies, kliknij Czytaj więcej, gdzie znajdziesz odsyłacze do poradników, jak to zrobić w używanej przez Ciebie przeglądarce. W zamieszczonej tam Polityce Prywatności zawarte są też szczegółowe informacje na temat przetwarzanych przez nas danych. Czytaj więcej…

Zrozumiałem