• A-
  • A
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A

Aktualności

08-05-20
Zaczynają się prace nad nową konstytucją przestrzenną Poznania

miejscy radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania. Oznacza to, że planiści mogą już rozpocząć pracę nad nowym dokumentem określającym ramy rozwoju dla całego miasta. W proces powstawania tzw. konstytucji przestrzennej będą mogli zaangażować się również sami mieszkańcy. Studium ma być gotowe do 2023 r.


Aktualnie obowiązujące Studium powstało 2014 r. Od tego czasu Poznań rozwija się coraz szybciej. Wiąże się to ze zmianami w uwarunkowaniach społecznych, gospodarczych czy prawnych, które mają wpływ na politykę przestrzenną stolicy Wielkopolski. We wtorek decyzję o przystąpieniu do sporządzenia nowej wersji dokumentu podjęli miejscy radni.

- Część zapisów dotychczasowego Studium się zdezaktualizowała. Zmieniają się oczekiwania mieszkańców, ich przyzwyczajenia oraz potrzeby, np. w zakresie dostępności terenów zielonych, a także warunki klimatyczne czy ekonomiczne. Musimy na te zmiany reagować i ponownie odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących kierunków dalszego rozwoju naszego miasta - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Proces tworzenia nowego dokumentu jest wieloetapowy i - co najważniejsze -transparentny oraz otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Czekają nas spotkania konsultacyjne, dyskusja publiczna, spotkania z radami osiedli. Zapraszamy do współpracy wszystkich, dla których przestrzeń miasta jest ważna.

Sporządzeniem Studium zajmuje się Miejska Pracownia Urbanistyczna. Podczas sesji rady miasta argumenty przemawiające za przystąpienia do opracowania nowej wersji dokumentu przedstawiła arch. Elżbieta Janus, dyrektor MPU.

- Zapytaliśmy o potrzebę zmiany Studium wydziały urzędu miasta, jednostki oraz spółki miejskie. Ponad 20 z nich złożyło wnioski dotyczące swoich zadań i zamierzeń inwestycyjnych. Wzięliśmy pod uwagę także ponad 50 wniosków od podmiotów zewnętrznych, które spływały do nas od 2014 r. Wszystkie te informacje stały się dla nas bodźcem do przeprowadzenia dalszych analiz potrzeb aktualizacji dokumentu - podkreśla dyrektor Janus.

MPU wskazało 7 głównych obszarów, na które zostanie położony największy nacisk podczas prac nad nowym Studium. Są to:

Zieleń miejska, w tym m.in identyfikacja i uszczegółowienie systemu zieleni miasta o elementy zieleni osiedlowej, mikroparki czy lokalne łączniki ekologiczne, a także poszukiwanie nowych przestrzeni dla lokalizacji rodzinnych ogrodów działkowych w przestrzeniach niezurbanizowanych.
Parametry zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym m.in. rewizja wyznaczonych w Studium stref lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m2, czy analiza i weryfikacja zastosowanych w dokumencie szczegółowych funkcji i parametrów dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Inwestycje celu publicznego, w tym m.in. weryfikacja wskazań terenów dla realizacji celów publicznych z zakresu zdrowia i oświaty, a także analiza i weryfikacja ustaleń dla terenu Dworca Poznań Główny.
Komunikacja i transport, w tym m.in. weryfikacja zapisów dotyczących rozwoju układu ulic (ich klasy, kategorii, parametrów, lokalizacji oraz funkcji), uwzględnienie nowych systemów komunikacji i transportu (elektromobilność, cyfryzacja, carsharing, rowery publiczne), a także uelastycznienie zapisów Studium w zakresie projektowania i realizacji elementów układu drogowego.
Aktualizacja uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wynikających z dokumentów miejskich, w tym m.in. weryfikacja ustaleń w oparciu o Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2020+".
Ochrona konserwatorska i archeologiczna, w tym m.in. weryfikacja ustaleń Studium dla zespołu fortyfikacji zewnętrznego pierścienia fortyfikacji oraz zespołu fortyfikacji wewnętrznego pierścienia fortów i ich reliktów, a także weryfikacja i uwzględnienie granic zespołów urbanistycznych i założeń urbanistycznych osiedli modernistycznych.
Infrastruktura techniczna, w tym m.in. kwestia zagospodarowania wód opadowychoraz zabezpieczenie terenów pod zbiorniki retencyjne, konieczność weryfikacji zrealizowanych elementów infrastruktury technicznej miasta i systemu gospodarowania odpadami oraz planów rozwojowych dysponentów sieci, a także wyznaczenie stref i zasad lokalizacji dla produkcji energii odnawialnej z różnych źródeł.
Prace nad Studium ruszają już w tym miesiącu. Jeszcze w maju MPU planuję zorganizować spotkanie z przedstawicielami rad osiedli. W czerwcu z kolei ma odbyć się zbieranie wniosków i I konsultacje społeczne. Zakończenie procedury sporządzenia Studium przewidziano na 2023 r.

MIM

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W związku z faktem, że od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych (RODO), informujemy, że korzystając z serwisu Projekt Centrum - www.projektcentrum.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli chcesz wyłączyć opcję gromadzenia plików cookies, kliknij Czytaj więcej, gdzie znajdziesz odsyłacze do poradników, jak to zrobić w używanej przez Ciebie przeglądarce. W zamieszczonej tam Polityce Prywatności zawarte są też szczegółowe informacje na temat przetwarzanych przez nas danych. Czytaj więcej…

Zrozumiałem